UCZNIOSKI KLUB SPORTOWY
„F O K A”
W CHOSZCZNIES T A T U TCHOSZCZNO, WRZESIEŃ 2008R.

STATUT
UCZNIOSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO„FOKA”
W CHOSZCZNIEROZDZIAŁ I
PREPISY OGÓLNE

§ 1.
Uczniowski Klub Sportowy „Foka” w Choszcznie, zwany dalej „Klubem”, jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców uczniów, nauczycieli i sympatyków.

§ 2.
1. Terenem działania Klubu jest miasto i gmina Choszczno.
2. Siedzibą Klubu jest obiekt Pływalni „Wodny Raj” w Choszcznie przy ul. B. Chrobrego 33.

§ 3.
Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiadającym osobowość prawną.

§ 4.
Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą – Prawem o Stowarzyszeniach, ustawą o systemie oświaty oraz własnym statutem. Klub używa pieczęci o treści:

Uczniowski Klub Sportowy
„Foka”
ul. B. Chrobrego 33
73 – 200 Choszczno

oraz godła, flagi, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 5.
Celem Klubu jest:
1. planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w dziedzinie pływania w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe UKS „Foka” oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców uczniów i sympatyków Klubu.
2. angażowanie uczniów do aktywności ruchowej poprzez naukę pływania oraz sportowe uprawianie pływania, dostosowanych do wieku, stopnia sprawności ruchowej i zainteresowań sportowych.
3. uczestniczenie w imprezach i zawodach pływackich organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
4. organizowanie obozów sportowych w celu podnoszenia i kształtowania umiejętności i sprawności pływackich uczniów – członków Klubu.
5. organizowanie zajęć sportowych dla uczniów w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
6. organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
7. organizowanie uczniom różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, w szczególności w dziedzinie pływania.
8. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

§ 6.
Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z kierownictwem Pływalni „Wodny Raj”, szkołami, placówkami kulturalnymi, klubami sportowymi, zakładami pracy, zrzeszeniami, grupami środowiskowymi, władzami samorządowymi i sportowymi.

§ 7.
Klub opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.

§ 8.
1. Klub może tworzyć sekcje sportowe.
2. Klub może zatrudniać instruktorów i trenerów pływania.


ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9.
Członkowie Klubu dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) wspierających.

§ 10.
1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie miasta i gminy Choszczno, rodzice i nauczyciele, którzy złożą pisemną deklarację przynależności do Klubu, płacą składki członkowskie i zostaną przyjęci w poczet członków przez Zarząd Klubu.
2. Osoby małoletnie mogą być członkami Klubu za zgodą ich rodziców lub opiekunów prawnych.

§ 11.
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 - Prawo o stowarzyszeniach,
2) zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu,
3) uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub,
4) korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,
5) korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 12.
Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd w poczet członków i zadeklarują pomoc materialno-finansową dla Klubu.

§ 13.
Członkowie wspierający mają prawo do:
1) uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w walnych Zebraniach Klubu,
2) zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu,
3) korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 14.
Do obowiązków członków Klubu należy:
1) branie czynnego udziału w działalności Klubu,
2) przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu
3) godne reprezentowanie barw Klubu
4) systematyczne płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu.

§ 15.
Członkostwo Klubu ustaje poprzez:
1) dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu Klubu,
2) skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
a) umyślnego naruszenia postanowień statutu,
b) unikania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 12 miesięcy,
c) działania na szkodę Klubu,
d) śmierci członka Klubu,
e) rozwiązania się Klubu.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE KLUBU

§ 16.
1. Władzami Klubu są:
a) Walne Zebranie Klubu,
b) Zarząd Klubu,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz Klubu trwa 4 lata; wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu,
3. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 17.
1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Klubu zwoływanie jest przez Zarząd raz na 4 lata.
3. Walne zebranie sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływanie jest przez Zarząd Klubu:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek 1/3 ogółu członków.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu 14 dni od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 18.
1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
a) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,
b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej 
absolutorium dla Zarządu Klubu,
d) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e) podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu Klubu,
f) ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,
g) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu.
2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 50% 
członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
3. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 19.
1. Zarząd Klubu składa się z 6 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród siebie wybierają prezesa i sekretarza.
2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące.
3. Do ważności zebrania Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej 4 członków Zarządu, w tym prezesa lub sekretarza.
4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują prezesowi działającemu wspólnie z sekretarzem.

§ 20.
Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:
1) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,
3) uchwalanie okresowych planów działań i preliminarzy budżetowych,
4) powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
5) przyjmowanie i skreślanie z listy członków Klubu,
6) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
7) składanie sprawozdań z działalności Klubu.§ 21.
1. Członek Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
2. Uchwałę o zawieszaniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością % głosów przy obecności minimum 4 uprawnionych do głosowania.
3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo do odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 14 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lud zawieszeniu.

§ 22.
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu; liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala każdorazowo Walne Zebranie Klubu.
3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.
4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.
5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzenie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,
b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
c) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
d) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działalności Klubu,
e) występowanie z żądaniem zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia działań Zarządu niezgodnych z prawem lub statutem, bądź istotnymi interesami Kluby.

§ 23.
1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności 3 osób uprawnionych do głosowania.
3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Wolnego Zebrania Klubu w terminie 14 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

§ 24.
W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo przyjęcia nowych członków spośród członków Klubu; liczba osób przyjętych nie może przekroczyć 3 pochodzących z wyboru.

ROZDZIAŁ V
WYRÓŻNIENIA I KARY

§ 25.
1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu mogą być przyznane nagrody i wyróżnienia dla jego członków.
2. Zasady oraz tryb przyznawania nagród i wyróżnień określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.

§ 26.
1. W przypadku naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Klubu Zarządowi przysługuje, zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu, prawo wymierzania następujących kar:
a) upomnienia,
b) nagany,
c) zawieszanie w prawach członka na okres 3 miesięcy,
d) wykluczenia z listy członków Klubu.
2. Od uchwały Zarządy o ukaraniu członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 14 dni.
3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.ROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK I FUNDUSZE KLUBU

§ 27.
1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
2. Na fundusze Klubu składają się:
a) składki członkowskie,
b) darowizny i zapisy,
c) dotacje na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zlecone Klubowi,
d) dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny,
e) dochody z majątku,
f) dochody z działalności gospodarczej,
g) inne wpływy.

§ 28.
Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujący: prezesa, sekretarza, dwóch upoważnionych członków Zarządu.

ROZDZIAŁ VII
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ KLUBU

§ 28.
Zmiany statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu, podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 29.
1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązanie się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma by przeznaczony majątek Klubu.Choszczno, dnia 24 września 2008 r.