Uchwała Nr 2/2016

Walnego Zebrania Sprawozdawczo-wyborczego Klubu

UKS “Foka” w Choszcznie

z dnia 20 października 2016 r.

 

                                                w sprawie określenia wysokości i trybu płacenia składek członkowskich i opłaty wpisowej.

 

 

Działając na podstawie § 18 ust. 1 lit. f) Statutu Uczniowskiego Klubu Sportowego „Foka” w Choszcznie uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Uchwała określenia wysokości i trybu płacenia składek członkowskich i opłaty wpisowej.

 

§ 2.

1.      Określa się wysokość rocznej składki członkowskiej na kwotę 600,00 zł (sześćset złotych 00/100).

2.      Składka, o której mowa w ust. 1 płatna jest w dwóch równych ratach po 300,00 zł (trzysta złotych 00/100) w terminach:

1)      I rata płatna do 30 październik,

2)      II rata płatna do 28 lutego;

każdego roku.

 

§ 3.

1.      Nowo przyjmowani członkowie Klubu zobowiązani są do uiszczenia jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości 100 zł (sto złotych 00/100).

2.      Opłata, o której mowa w ust. 1  wpłaca się najpóźniej w dniu rozpoczęcia uczęszczania na zajęcia organizowane przez Klub i nie pomniejsza składki członkowskiej.

 

§ 4.

1.      Jeżeli co najmniej dwóch członków Klubu wchodzi w skład jednej rodziny opłatę wpisową uiszcza każdy członek Klubu.

2.      Jeżeli co najmniej dwóch członków Klubu wchodzi w skład jednej rodziny każdy członek uiszcza opłatę członkowską.

3.      Drugi i kolejny członek Klubu należący do tej samej rodziny uiszcza składkę członkowską w wysokości po 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych), za każe drugie i kolejne dziecko, w terminach określonych w § 2 ust 2.

 

§ 5.

Składkę i opłatę, o których mowa w § 2 i § 3 uchwały wpłaca się na konto Klubu nr 76 8359 0005 0032 8872 2000 0001 prowadzone przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie. 

§ 6.

Upoważnia się Zarząd do uchwalenia regulaminu opłacania składki członkowskiej i opłaty wpisowej.

 

§ 7.

Traci moc uchwała Nr 1//2013 Walnego Zebrania Członków UKS „Foka” w Choszcznie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie określenia wysokości i trybu płacenia składek członkowskich i opłaty wpisowej.

   

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi i Księgowej Klubu.

 

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 lutego 2017r. członkowie, którzy w terminie określonym w § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały dokonali wpłaty składki członkowskiej w pełnej wysokości dotychczas obowiązującej są zobowiązani dopłacić różnicę wynikającą z podwyżki składki.

Szanowni Państwo!

Przypominamy, iż z końcem miesiąca października minął określony w Regulaminie Opłat termin na opłacenie składki członkowskiej za I semestr. Tych z Państwa, którzy jeszcze tego nie dokonali prosimy o jej uzupelnienie w jak najszybszym terminie.

Przypominamy, iż potwierdzenie wpłaty jest podstawą do otrzymanie aktualnego hologramu, które otrzymacie Państwo u księgowej klubu Pani Aleksandry Piekarek. Jednocześnie informujemy, że w tym tygodniu (tj. od 03 do 06 listopada 2014 r.) Pani Piekarek uchwytna będzie w godzinach popołudniowych w ksiegowości basenu.

 

Brak wpłaty, a tym samym brak potwierdzenia w postaci odpowiedniego aktualnego hologramu na Karcie Członkowskiej bedzie podstawą do wykluczenia dziecka z uczestnictwa w zajęciach, zarówno przez instruktora pływania jak i pracowników basenu.

Zarząd

link do zasad opłacania składek http://foka.choszczno.edu.pl/dla-rodzicow/23-komunikat.html

 

indeks.jpg

 

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż zajęcia pływackie w sezonie 2014/2015 rozpoczniemy niezwłocznie po zakończeniu trwającej przerwy technicznej basenu tj. nie wcześniej niż 22 września.

Jednocześnie przypominamy, iż jak co roku, w początkowym okresie składy grup pływackich oraz godziny zajęć pozostają takie same jak na koniec poprzedniego sezonu a ewentualne przesunięcia i zmiany nastąpią w pierwszym okresie trwania zajęć.

img 0161 t2

Informację o spotkaniu organizacyjnym dla rodziców dzieci zainteresowanych rozpoczęciem nauki pływania przekażemy w terminie późniejszym!

Szanowni Państwo!

 

Przypominamy, iż luty jest miesiącem wpłat II raty składki członkowskiej.

Po dokonaniu opłaty z potwierdzeniem oraz kartą członkowską prosimy udać się do księgowej klubu, gdzie naklejona zostanie kolejny hologram.

 

Brak hologramu będzie podstawą do wykluczenia dziecka z uczestnictwa w zajęciach

aa